Đặt một câu hỏi

Vách Kính

cua nhua upvc: vach kinh
Số ký tự đã nhập: